do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitala powiatowego – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 34 350 63 80
Faks: +48 34 350 58 70
E-mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część informacji zamieszczonych w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oferty konkursowe i ogłoszenia,
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają zdefiniowany alternatywny opis.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • za pomocą klawisza Tab można szybko przejść do menu, wyszukiwarki, treści, stopki,
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki. na przykład na urządzeniach mobilnych,
 • ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
 • istnieje możliwość podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery),
 • istnieje możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • istnieje możliwość zwiększania odstępu między literami oraz między wierszami,
 • widoczny jest focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • przygotowana została mapa strony,
 • odnośniki posiadają odpowiednie wyróżnienie.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Nowakowski, adres poczty elektronicznej informatyka@spzozlubliniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 351 49 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

SPZOZ w Lublińcu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Lublińcu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy SPZOZ w Lublińcu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

SPZOZ w Lublińcu pracuje w dwóch lokalizacjach:

 1. Przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu – siedziba Szpitala:

  Budynek Starostwa Powiatowego w Lublińcu
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Do budynku prowadzą 4 wejścia: 

       • główne od ul. Grunwaldzkiej,

       • boczne od strony drogi wewnętrznej przy budynku byłej Apteki Szpitalnej (wejście do poradni specjalistycznych, RTG, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), 

       • boczne od ul. Żwirki i Wigury (wejście do Laboratorium)

       • wejście od strony ul. Grunwaldzkiej – naprzeciw szlabanu (wejście do izby przyjęć).

   Wszystkie wejścia poza wejściem głównym od strony ul. Grunwaldzkiej są przystosowane do wjazdu dla osób na wózkach.
  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych tuż przy wejściu głównym naprzeciw szlabanu od strony ul. Grunwaldzkiej. Aby skorzystać z wyznaczonego miejsca należy posiadać kartę parkingową wydawaną przez powiatowego orzecznika o stopniu niepełnosprawności.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:
   - e-mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl,
   - fax: (34) 350 58 70,
   - tel. (34) 350 63 80 (korzystając z pomocy osoby przybranej),
   - wniosek złożony w SPZOZ Lubliniec ul. Sobieskiego 9. 

 2. Przy ul. Sobieskiego 9 w Lublińcu (budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych):

  Siedziba dyrektora oraz administracja SPZOZ w Lublińcu (II piętro)

  Powiatowe Centrum Usług Społecznych
  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ul. Sobieskiego oraz drugie wejście z tyłu budynku.

   Do wejścia głównego od ul. Sobieskiego prowadzą schody oraz platforma do przemieszczania osób niepełnosprawnych, która znajduję się przy schodach.

   Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.

   Wejście na parter dla osób na wózkach umożliwia podjazd znajdujący się przy schodach.

   W budynku znajduje się winda.

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

   Dla osób na wózkach dostępny jest każdy korytarz.

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych tuż przy wejściu głównym. Aby skorzystać z wyznaczonego miejsca należy posiadać kartę parkingową wydawaną przez powiatowego orzecznika o stopniu niepełnosprawności.

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:
   - e-mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl,
   - fax: (34) 350 58 70,
   - tel. (34) 350 63 80 (korzystając z pomocy osoby przybranej),
   - wniosek złożony w SPZOZ Lubliniec ul. Sobieskiego 9. 

Utworzony: Poniedziałek 21 września 2020 14:04:10 przez: Łukasz Nowakowski

Ilość wyświetleń: 3608

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg