do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Rejestracja elektroniczna

UWAGA! System w trakcie modernizacji zapraszamy wkrótce.
Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)

Regulamin korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego

§ 1 Regulamin korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego udostępnianego przez SPZOZ w Lublińcu.
 2. Szpitalny Portal Informacyjny jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami a SPZOZ w Lublińcu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego mogą korzystać tylko Użytkownicy którzy dokonali rejestracji.
 2. Każdy Użytkownik Szpitalnego Portalu Informacyjnego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego oznacza całkowitą zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji przekazywanych na strony Szpitalnego Portalu Informacyjnego odpowiada Użytkownik, który te treści zamieścił.
 5. SPZOZ w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzane przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nich z udostępnionych informacji.

§ 3 Rejestracja Użytkownik

 1. Korzystanie ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego następuje po: 1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego, potwierdzeniu rejestracji użytkownika, autoryzacji użytkownika przez pracownika SPZOZ w Lublińcu.

§ 4 Wyrejestrowanie / zawieszenie konta

 1. SPZOZ w Lublińcu może zablokować konto Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1. nieprawidłowego korzystania z Portalu, otrzymania informacji o niemożności dalszego wykorzystania Szpitalnego Portalu Informacyjnego przez Użytkownika, na wniosek Użytkownika. 2. Odblokowanie zablokowanego konta następuje na wniosek Użytkownika. 3. SPZOZ w Lublińcu zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont Użytkownika, którego działania będą niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 5 Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
 2. Użytkownik odpowiada za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Szpitalnym Portalu Informacyjnym, w tym za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować SPZOZ w Lublińcu o każdym przypadku: 1. nieprawidłowego lub nietypowego działania Szpitalnego Portalu Informacyjnego, 2. utraty loginu i hasła, 3. nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, dotyczących Szpitalnego Portalu Informacyjnego lub zawartych w nim danych, nieautoryzowanego korzystania ze Szpitalnego Portalu Informacyjnego,
 4. Wykorzystywania danych zawartych w Szpitalnym Portalu Informacyjnym przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie,
 5. Potrzebie wyłączenia dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego. Zabronione jest umieszczanie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. SPZOZ w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Szpitalnego Portalu Informacyjnego z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.

§ 6 Funkcjonowanie Szpitalnego Portalu Informacyjnego

 1. SPZOZ w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Szpitalnego Portalu informacyjnego wynikający z przyczyn naturalnych lub od niego niezależnych.
 2. SPZOZ w Lublińcu zastrzega sobie prawo przerw w pracy Szpitalnego Portalu Informacyjnego niezbędnych do jego konserwacji lub aktualizacji.

§ 7 Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Szpitalnego Portalu Informacyjnego i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 2. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Szpitalnego Portalu Informacyjnego.
 3. Zastosowanie mają przepisy: 1. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), 2. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402), 3. Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr .90, poz. 631, ze zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Utworzony: Czwartek 1 października 2020 08:27:52 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 8201

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg