do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Polityka jakości

Zintegrowany system zarządzania to połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąganiu celów wynikających z polityki niż podejście poprzez oddzielne systemy.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest polecanym i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla organizacji, która ma zamiar wprowadzić kilka różnych systemów zarządzania. W zależności od specyfiki branży i planów, jakie organizacja chce zrealizować w danym czasie, wdraża ona zintegrowany system zarządzania składający się z różnych podsystemów. Zazwyczaj podstawą większości takich projektów jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Najczęściej integracja dotyczy dwóch lub trzech wybranych systemów.

Wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania przyczynia się do:

 • bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu - możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy,
 • lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta,
 • uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych,
 • efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami,
 • ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji - powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur jak i procesów odnoszących się do różnych systemów,
 • zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian,
 • usprawnienia zarządzania oraz działań i stworzenie podstawy do ewentualnego wprowadzenia w przedsiębiorstwie idei TQM - Total Quality Management (Kompleksowego Zarządzania Jakością),
 • ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym,
 • wzmacniania pozycji firmy na rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej, pozytywnego kształtowania wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,
 • wzrostu prestiżu oraz zaufania do firmy (źródło wikipedia).

 

Od początku 2012 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu prowadził intensywne działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług medycznych. W tym celu powołano Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością oraz zespół auditorów wewnętrznych który rozpoczął prace nad opracowaniem wewnątrzszpitalnych procedur i standardów dotyczących opieki medycznej nad pacjentem.

W wyniku prowadzonych działań decyzją Dyrektora Szpitala w 2012 r. wdrożono system zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2008 w Ratownictwie Medycznym.

W sierpniu 2012 roku na wniosek  auditorów reprezentujących Polską Akademię Jakości Zespołowi został przyznany  Certyfikat Zarządzania Jakością.

W 2013 r. podjęto działania w celu rozszerzenia jego zakresu o Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem, Transport Sanitarny i Pracownię Mammografii.

Doskonalenie jakości, a także dbałość o środowisko pracy i środowisko naturalne spowodowały, że z początkiem 2014 r. przystąpiono do wdrażania w całej placówce Zintegrowanego Systemu Zarządzania dotyczącego zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy. Podjęte działania spowodowały zwiększenie liczby auditorów wewnętrznych, został również poszerzony zakres zadań dotychczasowego Pełnomocnika, o w/w zakresy. W związku z powyższym zmianie uległa dotychczasowa nazwa stanowiska Pełnomocnika i w chwili obecnej brzmi ona „Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania”.

W sierpniu 2014 r. w wyniku przeprowadzonego przez niezależnych audytorów reprezentujących firmę Polski Rejestr Statków S.A. audytu certyfikacyjnego Szpitalowi został przyznany Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy (ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001).

We wrześniu 2018 roku Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. oceniło System Zarządzania Jakością SP ZOZ w Lublińcu i stwierdziło jego zgodność z wymogami ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 w zakresie:  Ratownictwo Medyczne.
 
Wiodącym celem działania SP ZOZ w Lublińcu  jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki zdrowotnej dostosowanej do ich potrzeb i oczekiwań poprzez świadczenie usług medycznych przez wysoko wykwalifikowany personel w sposób gwarantujący wysoką jakość, profesjonalizm i bezpieczeństwo  przy optymalnym wykorzystaniu środków, którymi dysponujemy. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości utrzymać wysoką jakość świadczonych usług medycznych oraz skutecznie realizować wszystkie cele wskazane w Polityce jakości.

Utworzony: Czwartek 1 października 2020 08:17:40 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 4

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg