do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu 42-700 przy ul. Sobieskiego 9, adres email: sekretariat@spzozlubliniec.pl, numer telefonu (34) 35 06 380, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004716, numer NIP: 5751653596, REGON: 000310083.

Inspektor Ochrony Danych – z którym można się skontaktować pod adresem email: andrzej@e-direction.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, wskazany powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty, z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę powierzenia, w szczególności podmioty zewnętrzne wspierające w realizacji świadczeń zdrowotnych (lekarze na umowach cywilnoprawnych, firmy serwisujące systemy teleinformatyczne i urządzenia diagnostyczne, podmioty świadczące usługi transportu medycznego oraz wykonujące niektóre badania diagnostyczne), a także podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów archiwizacji i niszczenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator Danych Osobowych nie będzie stosował  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora Danych Osobowych działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Utworzony: Poniedziałek 21 września 2020 13:55:38 przez: Łukasz Nowakowski

Ilość wyświetleń: 1489

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg