do góry
6b7424-eu.jpg
Znajdź numer telefonu do poradni, oddziału, pracowni...
Telefony
W sytuacji zagrożenia życia wybierz nr 112

Druki i wymagane dokumenty

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń może być:

 

 

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • karta ubezpieczenia zdrowotnego,
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym pow. 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa.

 

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS  (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej). 

 

Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta/rencisty,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub innej Instytucji,
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.

 

Dla osoby bezrobotnej:

 • - aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. , ZUS ZCZA  jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed 1 lipca 2008 r,
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątka zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty  z  wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki  np. legitymacje szkolną/studencką  lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia  - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

 

Dla osób nieubezpieczonych:

 • pozostałe osoby, obywatele Polski, cudzoziemcy  bez karty stałego lub czasowego pobytu, bez ubezpieczenia mogą być przyjęci do szpitala odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem z wyłączeniem stanów zagrożenia życia.

Ilość wyświetleń: 687

Chcesz uniknąć czekania na połączenie z rejestracją?
Zachęcamy do rejestracji elektronicznej,
która znacznie przyspieszy cały proces (już niebawem...)
Zarejestruj się
Jak do nas dojechać?

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę do szpitala
Strona powstała przy współpracy
z Powiatem Lublinieckim
1134ac-herb_powiat_lubliniecki_z_podpisem_rgb2.jpg